Privacybeleid

Geplaatst op 24 mei

U mag verwachten dat schoenmakerij Lans zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Schoenmakerij Lans naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Schoenmakerij Lans
Markt 26
7241 AA Lochem
Tel. 0573-254975
Mail: info@schoenmakerijlans.nl

Voor privacygerelateerde vragen kunt u zich richten aan: Dhr. M. Lans

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede dienstverlening en/of podologische zorg, kan het noodzakelijk zijn dat Schoenmakerij Lans hiervoor uw persoonsgegevens en eventuele gezondheidsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen.
Bij een podologisch consult is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Via haar website legt Schoenmakerij Lans bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Schoenmakerij Lans neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw podologisch consult en/of behandeling bij Schoenmakerij Lans is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook mogelijk gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen Schoenmakerij Lans een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Indien er sprake is geweest van een podologisch consult verstrekt Schoenmakerij Lans uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Schoenmakerij Lans onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens metRedenPersoonsgegevensWijze van overdrachtGrondslag
Huisarts, verwijzerRapportage ter informatieNaam of NAW geboortedatum, BSN
onderzoek en behandelplan
PostAlleen na uw toestemming
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)Controle op verzekeringsrecht
Indienen declaratie
Naam of NAW
Geboortedatum,
BSN
polisnummer
declaratie zorg
declaratie hulpmiddel
CepamedisZorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer (Namen benoemen),Digitaal dossier
VECOZO
Naam of NAW
Geboortedatum,
BSN
polisnummer
declaratie zorg
declaratie hulpmiddel
DigitaalVerwerkingsovereenkomst
boekouder, accountant, InfomedicsFacturatie en financiële administratieVul inVerwerkingsovereenkomst
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)kwaliteitscontrole van de zorgverlenerSteekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlenerOvereenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Mogelijk ontvangt Schoenmakerij Lans uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Schoenmakerij Lans afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties

Bewaartermijn

Schoenmakerij Lans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Als register podoloog zijn wij op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer uw gegevens niet voortkomen uit een podologisch consult/behandeling zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website en of mailcontact bewaard Schoenmakerij Lans uw gegevens niet.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraag sturen naar martijn@schoenmakerijlans.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Schoenmakerij Lans reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Schoenmakerij Lans uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar martijn@schoenmakerijlans.nl

Schoenmakerij Lans brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Schoenmakerij Lans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Schoenmakerij Lans.